Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Algemene voorwaarden


Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is het gebruik van de coworking-ruimtes die worden uitgebaat door  Colabs Coworking VOF, met maatschappelijke zetel te Hoge Weg 129, 2940 Stabroek, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0754.406.216 (hierna “Colabs”) onderworpen aan de volgende voorwaarden, die de gebruiker verklaart te kennen en zonder voorbehoud integraal te aanvaarden.
1.      Voorwerp
1.1.       Het geheel van diensten, voorwerp van deze overeenkomst, wordt aangeboden door Colabs aan de gebruiker tegen een forfaitaire prijs en omvat de volgende diensten (hierna de “diensten”):
·       Terbeschikkingstelling van de coworking ruimtes die worden uitgebaat door Colabs, uitgerust met verschillende bureaus, bureaustoelen, lounge-hoek, kasten en ander bureaumeubilair;
·        Terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke vergaderruimte(s),naar gelang beschikbaarheid;
·        Ter beschikkingsteling van gemeenschappelijke ruimtes zoals sanitaire ruimtes, keuken, hal, gangen;
·        Terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke bureautica (zoals kopieer-, fax- en printerapparaat);
·        Terbeschikkingstelling van ICT-infrastructuur en gebruik van draadloos internet;
·        Terbeschikkingstelling van gratis parking, naar gelang beschikbaarheid;
·        Consumptie van koffie, thee en water;  
·        Diensten van diverse aard, zoals onthaal, het ontvangen en sorteren van de post, de regelmatige schoonmaak en algemeen onderhoud van de coworking ruimtes en gemeenschappelijke delen, en haar uitrusting.
1.2.     De gebruiker heeft niet demogelijkheid om aan bepaalde van de voormelde diensten te verzaken tegenvermindering van de basisprijs.
2.      Boekingen en beëindiging
2.1.     Colabs neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Na de boeking ontvangt u een bevestiging.
2.2.    Colabs behoudt zich het recht om ten alle tijden een boeking te weigeren.
2.3.    Colabs heeft tevens te allen tijde het recht om, buiten enige rechterlijke tussenkomst om en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, de relatie met de gebruiker middels schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder enige opzegvergoeding te beëindigen, en de gebruiker de toegang tot de coworking ruimtes te ontzeggen, in volgende gevallen:
·        indien de gebruiker het voorwerp uitmaakt van een procedure van ontbinding, faillissement (hierbij inbegrepen de toepassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen), liquidatie, stopzetting van betalingen of protest of indien de gebruiker insolvabel wordt;
·        in geval van grove fout of nalatigheid, zware fout of herhaalde lichte fout in de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker;
·        indien het gedrag van de gebruiker of van een derde onder het gezag of op uitnodiging van de gebruiker onverenigbaar is met het normaal gebruik van de diensten door een gebruiker;
·        in het geval van niet-betaling van de basisprijs en de gebruiker niet reageert binnen de 10 kalenderdagen volgend op de schriftelijke ingebrekestelling (e-mail of brief); of wanneer de activiteiten van de gebruiker kunnen worden beschouwd als illegaal en/of kunnen leiden, of hebben geleid tot een onderzoek van een Belgische administratie (fiscaal of andere).
3.      Basisprijs
3.1.     De gebruiker kan gebruik maken van de diensten via verschillendeformules aanverschillende basisprijzen, te raadplegen via https://www.colabscoworking.be/pricingAlle prijzen zijn uitgedrukt in euro (exclusief BTW).
3.2.    De basisprijs is een forfaitaire prijs voor de levering van de diensten overeenkomstig de gekozen formule, met dien verstande dat bijkomend individueel gebruik van bepaalde faciliteiten bovenop het minimum inbegrepen gebruik in de basisprijs afzonderlijk gefactureerd wordt zoals hieronder omschreven.
3.3.    In de basisprijs zijn niet inbegrepen, en worden aangerekend naargelang gebruik:
·        Gebruik van de vergaderfaciliteiten;
·        Maaltijden;
·        Dranken (anders dan koffie, thee en water); en
·        Printing, hetgeen aangerekend wordt aan de volgende prijzen; €0.05 per Z/W-kopie en €0.5 per kleur-kopie.
3.4.    De basisprijs omvat ook de deelname van de gebruiker in de lasten, retributies en belastingen met betrekking tot de coworking, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: verzekeringspremies, de onroerende voorheffingen  gemeentebelastingen.
4.     Facturatie en betalingen
4.1.     De diensten worden op maandelijkse basis voorafgaand gefactureerd. Alle betalingen gebeuren in Euro en zijn vrij van alle bankkosten.
4.2.    De facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De basisprijs is van rechtswege verschuldigd/betaalbaar op vervaldag. De gebruiker zal de betalingen verrichtingen door storting op de rekening van Colabs met rekeningnummer BE30 7360 7347 2211.
4.3.    Bij gebrek aan tijdige betaling zal de gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals gewijzigd door de wet van 22 november 2013, verhoogd met 3%, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt en met een forfaitaire vergoeding voor administratiekosten ten belope van € 100. Bij laattijdige betaling heeft Colabs tevens het recht om gebruiker de toegang tot de coworking te weigeren.
4.4.   Partijen erkennen dat het door Colabs onder deze overeenkomst verstrekte diensten zal worden gefactureerd met BTW onder de toepassing van de Circulaire nr. AOIF 39/2005 d.d. 27 september 2005, zonderafbreuk te doen aan de uitzonderingen voorzien in de Belgische wetgeving.
5.      Verplichtingen van de gebruiker
5.1.     Teneinde het verblijf in de coworking ruimtes voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich strikt te houden aan het vastgestelde huisreglement, hetgeen raadpleegbaar is via [huisreglement]. Bovendien is de gebruiker gehouden om alle mondelinge en schriftelijke aanwijzingen door of namens Colabs en gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van de coworking ruimtes van de faciliteiten, installaties en voorzieningen van de coworking in acht te nemen.
5.2.    De gebruiker dient zich als een ‘goede huisvader’ te gedragen bij elk gebruik van de aangeboden faciliteiten en diensten.
5.3.    Elk gebruik van de coworking als woonruimte, handels- of ambachtsruimte (zoals bedoeld in de Wet van 30 april 1951 op de handelshuurcontracten) is uitdrukkelijk verboden.
5.4.    Het is de gebruiker verboden om enige wijziging aan te brengen aan de ter beschikking gestelde ruimtes. Het is de gebruiker verboden om de kantoorinrichting alsook de overige ter beschikking gestelde zaken wezenlijk te wijzigen, om eigen meubels in de ter beschikking gestelde ruimtes te plaatsen en om de muren te schilderen.
5.5.    Huisdieren zijn niet toegelaten. Indien de gebruiker toch het gebouw met huisdieren zou betreden zal dit de onmiddellijke verwijdering van gebruiker en huisdier uit het gebouw tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
5.6.    Er heerst een rookverbod in het volledige gebouw, de boete voor het niet naleven van dit verbod is 250,00 Euro.
5.7.    Overtreding van de regels kan verwijdering uit de coworking ruimte tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Colabs behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van haar faciliteiten. Indien er herstellingen, onderhoudswerkzaamheden of verbouwingen moeten worden uitgevoerd aan de coworking of aan apparatuur en/of infrastructuur van de coworking zal dit nooit aanleiding kunnen geven tot een vermindering van de basisprijs.
6.     Verplichtingen van Colabs
6.1.     Colabs is verantwoordelijk voor de voorziening van de nodige elektriciteits-, verlichtings- en verwarmingsvoorzieningen, en staat in voor het onderhoud van deze voorzieningen. Colabs staat tevens in voor allelasten, taksen en belastingen met betrekking tot de coworking (o.a. verzekeringen, onroerende voorheffing, diverse gewest- en gemeentebelastingen).De coworking ruimtes, de vergaderruimtes en de bijhorende sanitaire ruimtes zullen op regelmatige basis worden schoongemaakt op kosten van Colabs.
6.2.    Colabs verbindt er zich toe de diensten als goede dienstverlener uit te voeren. De verbintenissen van Colabs aangaande de te leveren diensten zijn inspanningsverbintenissen.
6.3.    De kantooruitrusting, bureautica en ICT- infrastructuur wordt door Colabs in goede staat van onderhoud afgeleverd en Colabs verbindt zich ertoe om de infrastructuur in goede staat van onderhoud te behouden en om er alle benodigde herstellingswerken aan uit te voeren. Een laattijdigheid inde uitvoering van onderhouds-of herstellingswerken zal evenwel nooit aanleidingkunnen geven tot enige vergoeding of vermindering van de basisprijs.
7.     Overmacht
7.1.     Overmacht aan de zijde van Colabs bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de controle van Colabs. Daaronder mede begrepen: oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
7.2.    Indien Colabs in de uitvoering van deze overeenkomst doorovermacht wordt verhinderd of beperkt, wordt zij voor de duur en de mate ervan vrijgesteld van de contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering rechtstreeks wordt verhinderd of beperkt door overmacht, op voorwaarde dat deze partij
·        dadelijk de andere partij schriftelijk op de hoogte brengt van het bestaan en de oorzaken van de overmacht; en
·        haar best doet om dergelijke oorzaken weg te nemen, voor zover mogelijk; en
·        de uitvoering naar behoren voortzet zodra de overmacht is beëindigd.
8.     Aansprakelijkheid
8.1.     Colabs is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker zou kunnen lijden wegens gebreken of onverwachte onderbrekingen in de dienstverlening van de diensten die door Colabs of door haar bemiddeling werden geleverd ten behoeve van de gebruiker, behoudens in geval van opzet of bedrog in hoofde van Colabs. Colabs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de coworking ruimtes.
8.2.    Colabs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor alle dataverkeer (via elektronische, analoge of andere wijze) en databestanden van de gebruiker. De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Colabs kan deze overeenkomstrechtmatig ontbinden indien het dataverkeer van de gebruiker de toepasselijke privacywetgeving schendt.
8.3.    De gebruiker zal Colabs volledig vrijwaren voor alle directe of indirecte schade aan Colabs of andere gebruikers van de coworking veroorzaakt door het niet naleven van haar verplichtingen onder deze algemene voorwaarden. De gebruiker verbindt zich ertoe niets te ondernemen waardoor –zelfs gedeeltelijk – de rechtsgeldigheid of de toepasselijkheid van de verzekeringen van Colabs of derde partijen betreffende de coworking in het gedrang zou kunnen gebracht worden.
8.4.   Bij niet juist gebruik van de coworking ruimtes c.q. niet juist achterlaten van de werkplek en faciliteiten kunnen aanvullende(schoonmaak)kosten worden doorgerekend.
9.     Klachten
9.1.     Ondanks alle zorgen van Colabs kan het voorkomen dat de gebruiker een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient de gebruiker direct met de zaakvoerder op te nemen, teneinde de zaakvoerder in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft de gebruiker tot uiterlijk 1week na het voorval dat aanleiding geeft tot de klacht de gelegenheid de klachtschriftelijk in te dienen via info@colabscoworking.be.
9.2.    Deze algemene voorwaarden worden exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht. Alle geschillentussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of enige hieruit voortvloeiende verbintenis zullen uitsluitend en definitief beslecht worden door de bevoegde hoven en rechtbanken van Antwerpen.
10.    Foto’s en video’s
10.1.   Het is Colabs steeds toegestaan om beeldmateriaal van alle ruimtes in de coworking te maken. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming aan Colabs voor het nemen en verder exploiteren van afbeeldingen waarin zij herkenbaar of niet herkenbaar in beeld worden gebracht, deze te reproduceren en te publiceren op onder meer de website, sociale media kanalen, presentaties, folders en brochures van Colabs of voor enige andere marketingdoeleinden, en de aldus tot stand gebracht exemplaren te verspreiden, wereldwijd en vooronbepaalde duur. De gebruiker verklaart hierbij geen aanspraak te maken op enige vergoeding voor deze toelating of voor het gebruik van beelden of foto’s.
10.2.  Indien hetzij een gast of degenen die de gebruiker vergezellen of zich door toedoen van de gebruiker in de coworking ruimte bevinden, hetzij een bezoeker, toevallig opeen foto en/of een video staat die (op) genomen werd voor afbeelding in een Colabs-publicatie en/of voor weergave op een internetsite van Colabs, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/ of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is.
11.     Overige bepalingen
11.1.    In het geval dat één of andere clausule of gedeelte van deze algemene voorwaarden ongeldig zou zijn, onwettelijk of onuitvoerbaar onder toepasselijk recht, zal het overige gedeelte van de algemene voorwaarden welrechtsgeldig en uitvoerbaar blijven.
11.2.   Geen van de partijen mag haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemmen van de andere partij.